#4 – Pepperoni (10″) – $14.00

Ingredients:
Tomato Sauce, Mozzarella, Pepperoni, Basil.