#6 – Meataly (10″) – $14.00

Ingredients:
Tomato Sauce, Mozzarella, Sweet Salami, Prosciutto, Sausage, Pepperoni.