#4 – Pepperoni – $18.00

Ingredients:
Tomato Sauce, Mozzarella, Pepperoni, Basil.