#6 – Meataly – $19.00

Ingredients:
Tomato Sauce, Mozzarella, Sweet Salami, Prosciutto, Sausage, Pepperoni.